poslední aktualizace 28. 4. 2022

Přijímací řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2022/2023

Aktuální informace

Přijímací zkoušky se konaly 12. a 13. 4. 2022.

  Výsledky přijímacího řízení 2022 (pdf): výsledky s kódy přijatých a nepřijatých uchazečů

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v listinné podobě (doporučeným dopisem).

Přijatým uchazečům rozhodnutí poštou nezasíláme, závaznou informací o přijetí je zveřejnění na tomto místě (a zveřejnění na vývěsce u vchodu do školy).

Všichni přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem o přijetí odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění těchto výsledků, nejpozději však 13. 5. 2022.

Po odevzdání zápisového lístku si přijatí uchazeči v případě potřeby mohou ve škole vyzvednout potvrzení o přijetí (může být využito na příklad pro uplatnění slevy ap.).

Rodiče přijatých uchazečů, kteří se rozhodli pro studium na jiné škole, velmi žádáme, aby nás o tom informovali mailem, například v podobě
"uchazeč XY bude studovat na jiné škole"
.
Díky tomu budeme moci uvolněná místa průběžně nabízet dalším uchazečům.

Děkujeme.

 

Schůzku rodičů studentů budoucích 1. ročníků plánujeme na čtvrtek 23. 6. 2022 od 18:00.

Vyhlášení přijímacího řízení a kritéria přijetí

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ředitel Gymnázia Milady Horákové vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme dvě třídy čtyřletého všeobecného studia
oboru vzdělání "79-41-K/41 Gymnázium".

Přijmeme tedy 60 uchazečů.

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2022, přihláška se podává osobně nebo doporučeným dopisem přímo řediteli střední školy.

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro posouzení uchazeče jsou výsledky uchazeče ze ZŠ a výsledky celostátní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky připravené CZVV (Cermat).

Kromě celostátních zkoušek naše gymnázium žádné další přijímací zkoušky (tzv. "školní") nepořádá.

Kritériem pro přijetí je celkový počet bodů, na němž se jednou třetinou podílí zkouška z českého jazyka, jednou třetinou zkouška z matematiky a jednou třetinou prospěch ze základní školy.

Zkouška z českého jazyka a literatury
má celostátně platné parametry zveřejněné na www.cermat.cz.
Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Zkouška z matematiky má také jednotné parametry (www.cermat.cz).
Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

Dosavadní výsledky uchazeče ze ZŠ (nebo víceletého gymnázia):
Hodnotí se průměrný prospěch za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
Bonusové body je možné získat za umístění na 1. až 3. místě v obvodním, krajském nebo celostátním kole akreditovaných odborných soutěží (olympiáda v českém jazyce, matematická, chemická, fyzikální, biologická, zeměpisná a dějepisná olympiáda a akreditované soutěže v cizích jazycích). Úspěšnou účast v soutěžích lze doložit potvrzením organizátora nebo kopií diplomu.
Za výsledky ze ZŠ může uchazeč získat 0 až 50 bodů, kde 0 bodů odpovídá celkovému průměru prospěchu 2,50 a horšímu a 50 bodů odpovídá průměrnému prospěchu 1,00.

Pro výpočet počtu bodů "n" za průměr "p" (p je číslo od 1,00 do 2,50) lze použít vzorec:  n = (250 - 100p) : 3

Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech stanovených organizátorem (Cermat):
12. 4. 2022 (1. termín) a 13. 4. 2022 (2. termín).
Uchazeč pro danou školu volí jeden z nich. Volba daného termínu je dána tím, zda uchazeč příslušnou školu v přihlášce uvede na prvním, nebo druhém místě.

Pozvánky k přijímacím zkouškám 1. kola budou uchazečům rozeslány doporučeným dopisem koncem března.

Výsledky 1. kola přijímacího zřízení budou zveřejněny poté, co od organizátora písemných zkoušek obdržíme výsledky.

Výsledek zkoušky bude určen souhrnným součtem získaných bodů. Na základě tohoto součtu bude sestaveno i pořadí jednotlivých uchazečů. Ke studiu bude na základě výsledků přijímací zkoušky přijato prvních 60 uchazečů.

Bezprostředně po obdržení hodnocení zkoušek od CZVV (standardně to bývá koncem dubna) budou výsledky zveřejněny na našich internetových stránkách a na vývěsce u vchodu do školy. Veškeré výsledky zkoušek budou veřejně přístupné tak, aby byly chráněny osobní údaje uchazečů, a proto nebudou zveřejňována jména uchazečů, ale jejich číselné kódy, které budou každému uchazeči přiděleny  a zaslány v pozvánce ke zkoušce.

V případě přijetí musí uchazeč a jeho zákonný zástupce potvrdit tuto skutečnost odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku (formulář tohoto lístku vydává základní škola) řediteli gymnázia ve lhůtě stanovené školským zákonem.

V Praze dne 9. 11. 2021

Mgr. Filip Novák
ředitel Gymnázia Milady Horákové

Další informace pro zájemce o studium

Průběh přijímacího řízení v roce 2021/2022 je podrobně popsán v Informaci MŠMT o přijímacích zkouškách na SŠ.

Některé informace ke studiu na GMH najdete také na stránce "Časté otázky", v níž jsme shromáždili nejčastější dotazy, které v průběhu "dní otevřených dveří" od uchazečů a jejich rodičů často dostáváme, a připojili jsme pochopitelně i odpovědi na ně.

Pro uchazeče a jejich rodiče plánujeme DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Připravujeme je na čtvrtky 2. 12. 2021 (zrušeno) a 13. 1. 2022 od 16:00 (pokud se kvůli protiepidemickým opatřením budou moci konat).

Pro případ, že byste se dne otevřených dveří nemohli zúčastnit, vám nabízíme náhradní "prohlídku" v podobě dvou fotogalerií:

  Vybavení Gymnázia Milady Horákové (fotogalerie)
70 fotografií, které vám představí budovy, chodby, učebny, jídelnu, tělocvičny a školní hřiště. Většina fotografií je z ledna 2021, proto jsou chodby a učebny bohužel osiřelé...

  Život na GMH (fotogalerie)
100 fotografií z uplynulých let vám představí školní akce a běžné exkurze, koncerty a jiné kulturní události, sportovní aktivity, výpravy po České republice i do zahraničí a nakonec radosti i strasti spojené s maturitou.